Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Проекти

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

 

  • Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014г. – 5 старши учители, директор
  • Проект по НП „С грижа за всеки ученик” /ежегодно/
  • Проект „Студентски практики” по ОП „Развитие на човешките ресурси“
  • два проекта, финансирани от ЦОИДУЕМ
  • проект „Обичам природата – и аз участвам” от НК „За чиста околна среда” – 2014г.
  • Схема „Училищен плод”
  • Схема „Училищно мляко”
  • Проекти по 129 ПМС за подпоматане на физическото възпитание и спорта на децата /ежегодно/
  • ПРОЕКТ: BG05M9OP001-2.018-0025-2014BG05M2OP001-C01 КОМПЛЕКСНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
  • Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 2019/2020г.