Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-2.018-0025-2014BG05M2OP001-C01 КОМПЛЕКСНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

 

ПРОЕКТ: BG05M9OP001-2.018-0025-2014BG05M2OP001-C01„КОМПЛЕКСНИ  МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ ОБЩИНА ТВЪРДИЦА”

 

Информация - Проект по ОП - НОИР