Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Екип

Екип на детска градина „Щастливо детство”

Общата численост на персонала на детската градина е 58 души.

Педагогическите специалисти в образователната институция са 20: директор, главен учител, психолог, 6 старши учители и 11 учители. Всички са с висше образование, двама от тях притежават II професионално-квалификационна степен, трима - ІІІ ПКС, седем – IV ПКС, двама - V ПКС.

В детската градина работят 7 медицински сестри, на щат към Община Твърдица: 2 медицински сестри на кабинет и 5 – в яслените групи.

Останалият непедагогически персонал включва: административен персонал – 2, помощник възпитатели – 15, кухненски персонал – 5, огняри – 3, детегледачи в яслени групи – 4, образователен медиатор - 1, общ работник – 1.

Екипът на детската градина е с утвърдени демократични, хуманни, партньорски взаимоотношения на всички равнища. Поддържа се добър микроклимат. Създадени са условия за лична изява и професионална удовлетвореност. Всички членове на екипа с професионализъм и чувство на отговорност изграждат и поддържат ежедневно авторитета на детската градина в синхрон с нейната политиката, като водеща предучилищна образователна институция в община Твърдица.

Директор на детска градина „Щастливо детство” – Янка Костова Главен учител – Събина Делова

Старши учители: Валентина Денева, Маргарита Госп.-Тропчева, Бояна Стоянова,

Маргарита Вълева, Диана Иванова, Иванка Светиева

Учители: Теодора Георгиева, Пенка Колева, Анелия Великова, Станиела Азманова, Станка Колева, Радостина Енчева, Мелинда Леонова, Тодорка Бунарджиева, Теменужка Табакова, Яница Иванова, Десислава Андонова

Психолог – Пламен Гагамов

Мед. сестри на кабинет: Тонка Лазарова, Радостина Георгиева

Мед. сестри в яслени групи: Стела Пенчева, Надежда Илиева, Лилия Николова, Доника Камбурова, Николина Алексиева

Завеждащ административна служба – Гергана Иванова Касиер домакин – Иванка Маринова

 

Помощник – възпитатели сграда №1 на детската градина: Мара Жабова, Лидия Славова, Диана Трухчева, Татяна Стоянова, Гергана Драгиева, Мария Вълева Помощник – възпитатели сграда №2 на детската градина:

Гергана Стоянова, Румяна Чилова, Станка Димитрова Помощник – възпитатели сграда №3 на детската градина:

Снежана Петрова, Радка Белчева, Виолета Коева, Кристияна Лалева, Дияна Пенчева, Гергана Герова

Детегледачки в яслени групи: Стоянка Илиева, Християна Караиванова, Миглена Иванова, Евгения Паскалева

Образователен медиатор - Снежана Колева

Кухненски персонал: готвач – Янка Стоилова; пом.готвачи – Динко Павлов, Цонка Лалева; работник-кухня: Стефка Христанова, Станка Георгиева

Огняри: Михо Михов, Станимир Стамов, Тодор Трухчев Общ работник – Иванка Христова

По програма за дуално обучение – Светлана Христова, Пенка Михова