Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Проект BG05M20P001-5.001-0001 Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

В периода  м. юли 2023г. - м. ноември 2023г. детска градина „Щастливо детство“ работи по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Осъществени дейности:

Дейност 1 -  „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи в системата на предучилищното образование“;

Дейност 3 – „Интензивна работа с родители“.

 

По Дейност 1 бяха обхванати общо 57 деца в 9 групи за допълнително обучение.  На база входяща диагностика бяха планирани 31 пакета, след чието приключване се издадоха 195 броя удостоверения. В резултат на допълнителното обучение  децата постигнаха значителен напредък в овладяването на български език, което допринесе за повишаване на резултатите по всички  образователни направления. Получената финансова подкрепа за допълнителното обучение по български език е в размер на 14040,00 лв., от които 8305,00 лв. за учебни материали и образователни игри.

По Дейност 3 на проекта бяха реализирани общо 2 форми за интензивна работа с родители и бяха включени общо 20 родители. Общата стойност на финансовата подкрепа  бе в размер на 480,00 лв.

  • Лекция „Съвместни игри и занимания в семейството” – 18.10.2023г.

На присъстващите 20 родители бяха презентирани идеи за домашни игри и дейности, чрез представяне на книжката „Да играем заедно”, разработената от УНИЦЕФ България в партньорство с МОН. Специално внимание бе отделено на значението на съвместните игри и занимания в семейството за изграждането на емоционалната привързаност у детето, за ученето и развитието на физическите, социалните умения, езика и неговото общуване. Всички предложени игри бяха подробно обсъдени, с оглед възможното им използване в семейна среда за подпомагане на обогатяването на речника, развитието на организационни умения, на логическо мислене и на уменията за самостоятелно решаване на проблеми, за проявяването на инициативност, за  развитието на фината моторика и творческите възможности на децата. С родителите бяха разисквани  възможностите за включване на детето във важни за цялото домакинство дейности, с което да му покажат, че то е важна и пълноценна част от семейната общност.  В края на срещата на родителите бе препоръчано използването на  безплатното мобилно приложение на УНИЦЕФ България „Беббо”, в което могат да намерят още много предложения за игри с децата си, както и библиотека със съвети и информации за детското развитие от раждането до края на шестата година.

  • Практическо занимание с родители и деца „Заедно играем, учим и творим” – 6.11.2023г.

На обособени за целта пространства и кътове в двора на детската градина, за заниманието бяха подготвени множество игрови, образователни, спортни и изобразителни материали. На родителите бе предоставена възможност да участват заедно с децата си в спортни и конструктивни игри, в рисуване, апликиране, оцветяване на картинки, моделиране с пластилин, изработване на изделия от природни материали,  подреждане на пъзели, игра с настолни образователни игри и материали. По време на съвместните дейности, вниманието на родителите бе насочвано към наблюдаване на предпочитанията на детето им към вид дейност, както и към поведението му – общуване с околните, отношение към съиграчи, спазване на правила, довършване на задачата и др. В края на заниманието бе подредена изложба. Родителите изразиха удовлетвореност от съвместната дейност,  а децата ги поздравиха  с изпълнение на любими музикално подвижни игри.