Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" 2019/2020г.

Учебна 2019 – 2020 година - Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

По проекта се осъществява допълнително обучение по Български език и литература в  3 групи с по 6 деца от ІV и ІV-А подготвителни групи.