Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Материална база

Детска градина „Щастливо детство“ е общинска детска градина, разположена в три самостоятелни сгради в различни части на града:

  • сграда №1 (централна) - на ул. „Цар Калоян” №27;
  • сграда №2 - на ул.”Антон Иванов” №2;
  • сграда №3 - на ул. „Нов живот“ №13.

Дворовете са обширни, с добре поддържани тревни площи, с иглолистни и широколистни дървета, декоративни храсти, обособени площадки за игри с подходящи уреди и съоръжения. Групите са оборудвани съгласно Наредба № 24/10.09.2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, изд. от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 84 от 29.09.2020 г.)

Централната сграда заедно с двора заема площ от 5 дка. Застроената площ е 400 м². Сградата е на два етажа с приземен етаж, в който са разположени кухненски блок, перилен сектор и котелно. В сградата се помещават 4 възрастови групи. Всяка група разполага с помещение, комбинирано като занималня и спалня. Игровата и образователна среда на групите непрекъснато се обновява и подобрява. Дворната площ е разделена на групови площадки с пъсъчници, пързалки, катерушки и комбинирани игрови съоръжения.

Втората сграда разполага с обща площ 3 дка., от които 612 м².- застроена. Сградата е на два етажа, на първия са разположени две яслени групи, а на втория – две детски групи. Отделните помещения за занимални и спални в сградата предоставят възможности за обособяване на игрови пространства, кътове за дейности по интереси, както и за учебна и развлекателна дейност. В сградата е обособен кабинет с мултимедийно оборудване и базов кабинет за работа с деца със СОП. В двора са оформени игрови площадки с беседки, пясъчници и със съвременни уреди и съоръжения, подходящи както за детските, така и за яслените групи.

Третата сграда е специално отремонтирана и приспособена първоначално за функционирането на една детска група, а от 2023г. на още две групи. След приключване на мащабни ремонтни дейности е осигурено ново обзавеждане за занимални, спални, офиси, тоалетни и умивални, гардеробни, кабинети за занимания на деца със СОП за двете новооткрити групи. Съвременната мебелировка, богатството на образователни и игрови материали придават прекрасен облик на детската градина. Дворът, прилежащ към сградата представлява обширна тревна площ с оригинално оформени пясъчници и комбинирано игрово съоръжение.

Кабинетите на директора, ЗАТС, касиер-домакин, на медицинските сестри и на всички групи са оборудвани с компютърна техника и принтерни устройства. Трите сгради разполагат с интерактивни дъски. За кухненския блок и за перилните сектори е осигурено професионално оборудване. Във всяка сграда функционират медицински кабинети, оборудвани със спешни шкафове. ДГ разполага с богат методичен кабинет, към който се добавят ежегодно нови танцови костюми, необходими за сценичните изяви на възпитаниците на детската градина.

Материалната база се поддържа и обогатява с общински средства, средства от проектни дейности и дарения. Ръководството на детската градина и на общината съзнават своята отговорност за опазване и доразвиване на материално-техническата база и насочват вниманието си към участие в програми и проекти за нейното обновяване. Осъвременяването на материалната база подпомага осъществяването на иновативни творчески решения на педагогическите специалисти и реализирането на ефективен образователен процес.