Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Материална база

 

Детска градина „Щастливо детство” гр.Твърдица се помещава в три сгради:

  • централна сграда - 1 на ул.”Цар Калоян”27;
  • сграда - 2 на ул.”Антон Иванов”№2;
  • сграда - 3 на ул. „Нов живот“ №13.

Централната сграда заедно с двора заема площ от 5 дка. Застроената площ е 400 м². Сградата е на два етажа с приземен етаж, в който са разположени кухненски блок, перално отделение и отоплителна система. В сградата се помещават 4 възрастови групи. Всяка група разполага с помещение, комбинирано като занималня и спалня. Игровата и образователна среда на групите непрекъснато се обновява и подобрява. Дворната площ е разделена на групови площадки с пъсъчници, пързалки и катерушки. Със средства от благотворителен концерт на децата ог ДГ е осигурено и съвременно комбинирано игрово съоръжение .

 

Втората сграда е с обща площ 3 дка., от които  612 м².- застроената площ и 1680 м². - площ на площадките за игра. Сградата е на два етажа, на първия са разположени две яслени групи, а на втория – две детски групи. Отделните помещения за занимални и спални в сградата предоставят възможности за обособяване на игрови пространства, кътове за дейности по интереси, както и за учебна и развлекателна дейност. В сградата е обособен кабинет с мултимедийно оборудване /предоставено по НП „ИКТ в предучилищното и училищно образование“/ и учебни таблети за една детска група, осигурени от ръководството на Община Твърдица.  В двора са оформени игрови площадки с беседки и пясъчници   и със съвременни уреди и съоръжения, закупени със средства по проект от НК „За чиста околна среда – 2014г.“ /комбинирано детско съоръжение с пързалки за 3-7 год.деца , тунел „Лисица”, люлка – везна, клатушка „Пеперуда” и широка детска пързалка „Калинка” за деца от яслена възраст/.

 

Третата сграда е специално приспособена със средства на Община Твърдица за функционирането на една детска група. Изцяло отремонтирани помещения с ново обзавеждане -занималня, спалня, офис, тоалетни и умивални, гардеробна, зала за развлечения и учителска стая. Съвременната мебелировка, богатството на образователни и игрови материали придават прекрасен облик на детската градина.  Дворът, прилежащ към сградата представлява обширна тревна площ с оригинално оформени пясъчници и вертикални био-градинки. Предстои оборудването му като  „зелена детска градина“ със средства по проект „Обичам природата – и аз участвам“.

 

Във всяка сграда функционират медицински кабинети, оборудвани със спешни шкафове. ДГ разполага с богат методичен кабинет, към който се добавят ежегодно нови танцови костюми, необходими за сценичните изяви на възпитаниците на детската градина.

 

Кабинетите на директора, ЗАТС, на медицинските сестри, както и седемте детски групи са оборудвани с компютърна техника и принтерни устройства.

 

През тази бюджетна година с решение на Общинския съвет бе закупена професионална перална машина за централната сграда на детската градина.

 

През 2017г. за седемте детски групи са закупени нови образователни, игрови, изобразителни  и спортни материали и пособия по Проект BG05М2ОP001-3.001-0086 „Заедно учим, играем и се веселим”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейски съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Тяхното разнообразие, високо качество и достатъчно количество осигуряват реална възможност за осъществяване на учене чрез действие и преживяване и за повишаване познавателната активност на всички деца.

 

Материалната база на ДГ „Щастливо детство“ непрекъснато се обогатява и осъвременява, с което  се подпомага осъществяването на иновативни творчески решения на педагогическите специалисти и реализирането на  ефективен образователен процес.