Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

История

Историята на предучилищното възпитание в Твърдица започва през 1945г. с откриването на една полудневна детска група в освободено помещение в училищната сграда.

На 06.03.1965г., една година след обявяването на Твърдица за град, по настояване на ръководството на Централна обогатителна фабрика, на първия етаж на бл. 13, ул. „Нов живот” бива разкрита една целодневна смесена група с 30 деца на възраст от 3 до 7 години. Открита 20г.след първата полудневна група, целодневната детска градина бързо се разраства – през 1967г. групите вече са две, а през 1971г. – три. Скоро се оказва, че приспособената сграда не е в състояние да побере всички нуждаещи се деца на града и това налага построяването на специална сграда за детска градина.

На 22.05. 1975г. отваря врати нова детска градина в специално построена сграда на ул. „Цар Калоян” №27, в която са настанени 4 целодн. групи. Едновременно с тях функционират още и 3 целодневни и 2 полудн. групи в старата сграда. На 01.01. 1978г. детските градини в двете сгради биват обединени в Целодневна детска градина „Щастливо детство” с директор Лора Добрева. През 1979г. са разкрити и 2 полудн. групи в квартал „Изток”.
От 1980г. започва тенденция към намаляване броя на децата, поради спад на раждаемостта. До 1996г. са закрити 1 полудневна и 3 целодневни групи. През 1998г. двете целодн. групи от сградата на ул. „Нов живот” са преместени в сградата на Детска ясла, но още 1 група е закрита. Оставането на общо 5 целодневни и 2 полудневни групи, налага необходимостта от преструктуриране и обединяване на детските заведения в града. От 2000г.
с решение на Общински съвет гр. Твърдица детската градина е преобразувана в Обединено детско заведение „Щастливо детство”.

Следва ново увеличение на броя на децата от предучилищна възраст в града. Помещаващите се в две сгради детски и яслени групи работят на пълен капацитет, но са недостатъчни, за прием на всички желаещи. Отговаряйки на потребността от пълен обхват на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, ръководството на Община Твърдица извършва със собствени средства цялостен ремонт на І ет. на сградата, функционирала като детска градина до 1999г. - блок №13, ул. „Нов живот”. С обособяването на всички необходими помещения и обзавеждането им с нови мебели е създадена съвременна образователна среда за функционирането на още една детска група към ОДЗ. Групата е официално открита на 14. 04.2014г.

От 2016г. ОДЗ е регистрирано като Детска градина „Щастливо детство” и до 2022г. включително работи със 7 детски и 2 яслени групи, с общо 225 деца.
С цел обхват на всички 4 год. деца в задължителното предучилищно образование, през 2023г. в третата сграда на детската градина е завършен цялостен ремонт на още 2 етажа и са открити още 2 целодневни детски групи. Утвърдена през годините като възпитателно-образователна институция със свой собствен облик и с достойно, значимо място в общински и областен план, от учебната 2023/2024 година детска градина „Щастливо детство” работи с 11 групи (9 детски и 2 ясл.) с общо 284 деца. Персонал, отличаващ се с професионализъм, компетентност и осъзната потребност от непрекъснато усъвършенстване, ежедневно осъществява пълноценно педагогическо взаимодействие с децата. Създадени са условия за добра екипна работа.

Следват се най-новите тенденции в областта на предучилищното образование, ежегодно се обновява и модернизира образователната среда. Съхранил традициите и постиженията на дългогодишната история, екипът на детска градина „Щастливо детство” върви напред с нови творчески стремежи, в името на едно щастливо детство за децата на град Твърдица.

Директори на детска градина „Щастливо детство”:

  • Мария Костадинова Руснакова – директор на филиала 1975г. - 1978г.
  • Лора Ангелова Добрева – 1965г. - 1991г.
  • Денка Йорданова Иванова – 1992г. – 1993г.
  • Маргарита Лука Костандиева – 1993г. – 2012г.
  • Янка Тодорова Костова – от 2012г.