Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

История

 

Историята на предучилищното възпитание в Твърдица започва през 1945г. с откриването на една полудневна детска група.  В освободено помещение в училищната сграда,  в продължение на няколко години  първите учителки -  Мария Петкова Славова, Мария Йорданова Михайловска и  Бонка Христова Стайкова полагат началото на възпитанието и обучението на 3-7 годишните деца на града.

 

На  06.03.1965г. започва нов етап в историята на предучилищното възпитание в града. Една година след обявяването на Твърдица за град, по настояване на ръководството на Централна обогатителна фабрика, на първия етаж на бл. 13, ул. „Нов живот” бива разкрита една целодневна смесена група с 30 деца на възраст от 3 до 7 години. За директор с група на новата Целодневна детска градина „Митко Палаузов” е назначена Лора Ангелова Добрева. Открита 20г.след първата полудневна група, ЦДГ бързо се разраства – през 1967г. целодневните групи вече са две, а през 1971г. – три. Скоро се оказва, че приспособената сграда не е в състояние да побере всички нуждаещи се деца на града и това налага построяването на специална сграда за детска градина.

 

На 22.05. 1975г. отваря врати нова детска градина в специално построена за целта сграда на ул. „Цар Калоян” №27, в която са настанени 4 целодневни групи . Едновременно с тях функционират още и 3 целодневни и две полудневни групи в старата сграда. На  01.01. 1978г. детските градини в двете сгради биват обединени в ЦДГ „Щастливо детство” с директор Лора Добрева. През 1979г. са разкрити  и две полудневни групи в квартал „Изток”.

 

От 1980г. започва тенденция към намаляване броя на децата, поради спадане ръста на раждаемостта.Закрива се  полудневната група в сградата на ул. „Нов живот”. От 1985г. до 1996г. са закрити общо 3 целодневни групи. През 1998г. двете целодневни групи от сградата на ул. „Нов живот” са преместени в сградата на Детска ясла. Същата година едната група е съкратена. Оставането на общо 5 целодневни и две полудневни групи, както и намаляването на броя на децата в Детска ясла гр.Твърдица, налага необходимостта от преструктуриране и обединяване на детските заведения в града. От 2000г. с решение на Общински съвет гр. Твърдица детската градина е преобразувана в Обединено детско заведение „Щастливо детство”.

 

Директори на детското заведениепрез годините:

  • Лора Ангелова Добрева  – 1965г. - 1991г.
  • Мария Костадинова  Руснакова  – директор на филиала  1975г. - 1978г.
  • Денка Йорданова Иванова  –  1992г. – 1993г.
  • Маргарита Лука Костандиева  –  1993г. – 2012г.

В последните години броят на децата в детското заведение непрекъснато се увеличава. Отговаряйки на потребността от пълен обхват на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, ръководството на Община Твърдица извършва със собствени средства цялостен ремонт на първия етаж на сградата, функционирала като детска градина до 1999г. - блок №13, ул. „Нов живот”. С обособяването на всички необходими помещения и обзавеждането им с нови мебели, е създадена съвременна образователна среда за функционирането на още една детска група към ОДЗ. Групата е официално открита  на 14. 04.2014г.

 

С приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование от 2016г. детското заведение е регистрирано като Детска градина „Щастливо детство“. Утвърдена през годините като възпитателно-образователна институция със свой собствен облик и с достойно, значимо място в общински и областен план, днес детската градина работи със 7 детски и 2 яслени групи, в които се отглеждат, възпитават и обучават общо  225 деца на възраст от 1 до 6 години. Персонал от 44 души /15 – педагогически, 7 – медицински и 22 – помощно-обслужващ/, отличаващ се с  професионализъм, компетентност и осъзната потребност от непрекъснато усъвършенстване, ежедневно осъществява пълноценно педагогическо взаимодействие с децата в трите сгради на детската градина. Създадени са условия за добра екипна работа и наставничество на новопостъпилите учителки. Следят се най-новите тенденции в областта на предучилищното образование, модернизира се образователната среда във всички групи.

 

В последните години работата на екипа по различни проекти и програми допринесе  за повишаване квалификацията на педагозите, за обновяването и осъвременяването на  игровите и учебни пространства във всички групи на детската градина и за  подновяване на съоръженията за игра на открито в дворовете.

 

Колективът на ДГ „Щастливо детство“ получава системно разбиране и подкрепа от ръководството на Община Твърдица.  Ползва се със заслуженото  доверие и благодарност на родители и общественост за неуморния труд, изпълнен с нежност, грижа и обич към децата.

 

Ден след ден, година след година, съхранил традициите и постиженията на дългогодишната история на детското заведение, екипът на детската градина върви напред с нови творчески стремежи в името на едно ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО за децата на град Твърдица.