Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Проект по НП - Развитие на системата на предучилищното образование

 

През настоящата учебна 2017/2018 година  ДГ „Щастливо детство“ участва в Проект по Националната програма „Развитие на системата на предучилищното образование“. По проекта се осъществява допълнително обучение по Български език и литература в  3 групи с по 8 деца от подготвителните групи. Предвидено е провеждане по 70 допълнителни занимания, като 10 от тях – с участието на родители. С финансиране от Проекта са осигурени съвременни образователни игри и материали за обучението. Поставени са следните основни цели:

  • практическо овладяване на български книжовен език като основа за общуване  чрез обогатяване на устната реч и усвояване значението на думите в различни ситуации;  постигане на активност при всяко дете от групата в процеса на говорене и слушане.
  • насърчаване интереса на децата към значението на думите, стимулиране интереса към книгите и към слушането на художествени произведения; желание за водене на диалог и за участие в него.
  • усъвършенстване уменията на децата за речево общуване във взаимовръзка с образователното съдържание на всички образователни направления.
  • мотивиране на родителите за ежедневно изпращане на децата им в детската градина.