Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

План за взаимодействие с родителите

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” ГР. ТВЪРДИЦА, ОБЩИНА ТВЪРДИЦА,

ОБЛ. СЛИВЕН,  УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ №27, ТЕЛ.: 0454/42260    

 

Утвърждавам!

Директор:

 Я.Т.Костова

 

П Л А Н

ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ

УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА

 

І.ЦЕЛ:

Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството за успешна адаптация и социализация на всяко дете, за подкрепа на личностното развитие и за постигане на стратегическите цели и приоритети на политиката за учене през целия живот.

 

ІІ.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. Създаване на необходимата организация за периодично  и своевременно информиране на родителите за   постиженията в индивидуалното развитие на децата, спазването на правилата в детската градина и приобщаването им към детската общност.

2. Организиране на  подходящи форми за запознаване на родителите с Програмната система на детската градина и очакваните резултати от възпитанието, социализацията и обучението на децата за съответната възрастова група.

3. Оказване на подкрепа и предоставяне на педагогическа информация на родителите по въпроси, свързани с предучилищното образование и личностното развитие на детето.   

                                                                                                                                                                                             

ІІІ.    ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Взаимно познаване и разбирателство между детската градина и семейството.

2. Работещо партньорство в интерес на детето и неговото пълноценно развитие.

3. Съвместна работа за развитието и просперитета на всяко дете.

4. Гарантиране на равен шанс на всички деца за училищно обучение.

ІV. ДЕЙНОСТИ  ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА И ЗАДАЧИТЕ:

1.Индивидуални форми на сътрудничество с родителите:

• Разговори – информиране на родителите за детското развитие и поведение, за придобити умения по образователните направления

• Индивидуални консултации / относно затруднения при отглеждането и възпитанието на детето/

2.Групови форми на сътрудничество с родителите:

• Родителски срещи

• Информационни табла за родителите

• Празници и развлечения

• Открити педагогически практики

• Дискусионни форми

• Тренинги ; решаване на казуси / относно домашното възпитание на детето; взаимоотношението родител-дете; обогатяване с нови психолого-педагогически знания/

• Практикуми

• Участие на родителите в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИК

 

СЕПТЕМВРИ 2019 г.

Родителски срещи по групи -  запознаване на родителите с ПВР и ПДДГ, представяне на Програмната система  на детската градина; избор на родителски активи .

Директор; педагогически екипи по групи

„Да си подадем ръка” – създаване на библиотечен кът за обмен на книги, списания, статии за родителите.

Педаг. екипи;

родит. активи

Педагогически консултации

Педаг. екипи

ОКТОМВРИ 2019  г.

Тематична родителска среща „Значимостта на функционалната грамотност“

Учители – подготв. групи

„Семейството и изграждането на навици у 3-4 год. деца” – беседа

Мед. сестри ДГ; ПЕ

Участие в творчески, екологични, спортни и туристически мероприятия, съвместно с децата

Комисии – Взаимод. с родители;  ГЗЕИО

„Дни на отворените врати” – открити педагогически ситуации

Педагог.екипи – ПГ

Дискусии „За здравето на нашите деца” /ІІІ и ІІІ-а ПГ/; „Чудният свят на здравето” /ІV и ІV-а ПГ/

Мед. сестри ДГ; учители

Педагогически консултации

Педагогически  екипи

„Училище за родители“- беседи, дискусии, практически занимания, педагогически игри.

Комисия – Взаимод. с родители

Дейности с екологична насоченост -  „Нашата градинка” /по сгради/

Комисии – ГЗЕИО и ВР

Участие в дейностите през Националната седмица на четенето

Педагогически екипи

НОЕМВРИ 2019 г.

Тематична родителски среща „Взаимните ползи от образователната интеграция“

Комисия - интеграция

„Богатствата на есента” – изложба на апликации и изделия, изработени от деца и родители

Педаг.екипи и комисия – Взаимод. с род.

Практикуми и развлечения „Есен златна, благодатна”

Педаг.екипи на групите

Анкета „За толерантността” /подготвит.групи – по сгради/

Комисия - ВР

Участие в творчески, екологични, спортни и туристически мероприятия, съвместно с децата

Комисии – ВР и  ГЗЕИО

„Дни на отворените врати” – участие на родители в педагогически ситуации /подготвителни групи/

Педаг.екипи; директор

„Училище за родители“- беседи, дискусии, практически занимания, педагогически игри.

Педагогически екипи

Педагогически консултации          

Педагогически екипи

ДЕКЕМВРИ 2019г.

„Здравна рубрика“ – информационни  кътове по сгради

Мед. с.; комисия за ВР

Практикуми за изработване на елхови играчки,  коледни украси и сувенири за занималните на ДГ и за градски Коледен базар:  „Коледни работилници”

Комисия за ВР; родителски активи

Участие в творчески занимания и зимни спортни празници, съвместно с децата

Комисии – ВР, Празн. и развл., ГЗЕИО

„Да подарим топлина” – изработване на картички  за самотни възрастни хора

Педагогическите екипи; родит.активи

Участие на родители в подготовката на Коледните празници на децата по групи

Родителските активи и учители по групи

„Училище за родители“- беседи, дискусии, практически занимания, педагогически игри.

Педагогически екипи

Педагогически консултации

Педагогически екипи

ЯНУАРИ 2020 г.

„Дни на отворените врати” – участие на родители в педагогически ситуации /ІІ и ІІ-а групи/

Педагогическите екипи на групите

Тренинг „Защо децата не ни слушат понякога?”

Комисия за ВР

„Зимни игри” – игри на открито по сгради

Комисия за ВР

Мини-проекти със съдържателни характеристики

Учит. по групи

Педагогически консултации

Педагогически екипи

ФЕВРУАРИ 2020 г.

Дискусия  „Агресията при децата”

Комисия за ВР

Дискусия „Как да научим децата да спазват правила?”

Комисия за ВР

„Здравна рубрика“ – информационни  кътове по сгради

Мед. сестри

„Дни на отворените врати” – участие на родители в педагогически ситуации /ІІІ и  ІІІ-а групи/

Педагогическите екипи на групите

Участие в творчески занимания, съвместно с децата

Комисия – ВР

„Да играем на театър“ - куклени етюди  с участие на родители

Педаг.екипи – ПГ

Практикум за изработване на мартенички -  „Бели и червени”

Педаг.екипи

„Здравна рубрика“ – информационни  кътове по сгради

Мед. с.; комисия за РР

„Училище за родители“- беседи, дискусии, практически занимания, педагогически игри.

Педагогически екипи

Педагогически консултации

Педагогически екипи

МАРТ 2020 г.

Тематична родит.среща „Готовност на 6-год. деца за училищно обучение“

Учителки - ПГ

Участие в празници в подготвителните групи „Ден рожден на свободата“

Комисии –ВР, ГЗЕИО, учителки-ПГ

„Моята любима приказка”,  „С мама приказки четем”  – ситуации с участие на родители в подг.групи

Педаг.екипи и родит. активи

„Да посрещнем пролетта“ – туристически и развлекателни мероприятия с участието на родителите

Комисия –ВР, родит. активи

Практикум „Био-градинка”- подготвителни групи

Педаг. екипи

Участие на родители  в почистване дворовете на трите сгради на ДГ; участие в дейности с екологична насоченост.

Комисия –ВР, родит. активи

„Здравна рубрика“ – информационни  кътове по сгради

Мед. с.; комисия за РР

„Училище за родители“- беседи, дискусии, практически занимания, педагогически игри.

Педаг. екипи

Педагогически консултации

Педаг. екипи

АПРИЛ 2020 г.

„Книжки сладкодумни” – ситуации с участие на родители за седмицата на детската книга

Педаг.екипи  по групи

Практикум „Шарен Великден”

Педаг.екипи  по групи

„Дни на отворените врати” – участие на родители в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Педаг.екипи  по групи

Пролетни празници и обичаи – участие на родители в запознаването на децата с традиции, свързани с празниците от пролетния цикъл.

Комисии - ВР и Празн. и развлечения 

Тематични родителски срещи в ПГ – 6 год.деца -„Моето дете – първокласник“

Пед.екипи на ІV и ІV-а ПГ

Тематична родителска среща –дискусия „Пътна безопасност за децата ни“; подготовка на практически занимания за децата

Комисия –ВР; родит. активи

Педагогически консултации

Педаг. екипи

МАЙ 2020 г.

Практикум „Нашите позабравени игри” , „Игри с пръсти“ / І и ІІ-а гр./

Педаг.екипи

„Спорт за малки и големи“ – спортни празници в трите сгради на ДГ

Комисии - ВР и ПР

„Отворени врати” – „Готови за училище“- ПГ– 6 год.деца

Педаг.екипи – ІV и ІV-а

„Здравна рубрика“ – информационни  кътове по сгради

Мед. с.; комисия - РР

„На зелената морава” – разходка до близка местност

Комисия - ВР

„Готовността на децата за училище” – анкета с родителите

Педаг.екипи – ІV и ІV-а

Педагогически консултации

Педаг. екипи

Тържества за изпращане на бъдещите ученици -„Довиждане, детска градина“ / ІV и ІV-а ПГ/

Педаг.екипи  

ЮНИ, ЮЛИ, АВГУСТ 2020 г.

Участие в ремонтни дейности в трите сгради на ДГ, в пребоядисване и освежаване на огради и игрови съоръжения, в почистване и оформяне на цветни, тревни и игрови площи

Комисия - ВР; родителски активи