Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

План за взаимодействие с родителите

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” ГР. ТВЪРДИЦА, ОБЩИНА ТВЪРДИЦА,

ОБЛ. СЛИВЕН,  УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ №27, ТЕЛ.: 0454/42260    

 

Утвърждавам!

Директор:

 Я.Т.Костова

 

 

П Л А Н

ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ

УЧЕБНА 2018-2019 ГОДИНА

 

І.ЦЕЛ:

Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството за успешна адаптация и социализация на всяко дете, за подкрепа на личностното развитие и за постигане на стратегическите цели и приоритети на политиката за учене през целия живот.

 

ІІ.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. Създаване на необходимата организация за периодично  и своевременно информиране на родителите за   постиженията в индивидуалното развитие на децата, спазването на правилата в детската градина и приобщаването им към детската общност.

2. Организиране на  подходящи форми за запознаване на родителите с Програмната система на детската градина и очакваните резултати от възпитанието, социализацията и обучението на децата за съответната възрастова група.

3. Оказване на подкрепа и предоставяне на педагогическа информация на родителите по въпроси, свързани с предучилищното образование и личностното развитие на детето.   

                                                                                                                                                                                             

ІІІ.    ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Взаимно познаване и разбирателство между детската градина и семейството.

2. Работещо партньорство в интерес на детето и неговото пълноценно развитие.

3. Съвместна работа за развитието и просперитета на всяко дете.

4. Гарантиране на равен шанс на всички деца за училищно обучение.

ІV. ДЕЙНОСТИ  ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА И ЗАДАЧИТЕ:

1.Индивидуални форми на сътрудничество с родителите:

• Разговори – информиране на родителите за детското развитие и поведение, за придобити умения по образователните направления

• Индивидуални консултации / относно затруднения при отглеждането и възпитанието на детето/

2.Групови форми на сътрудничество с родителите:

• Родителски срещи

• Информационни табла за родителите

• Празници и развлечения

• Открити педагогически практики

• Дискусионни форми

• Тренинги ; решаване на казуси / относно домашното възпитание на детето; взаимоотношението родител-дете; обогатяване с нови психолого-педагогически знания/

• Практикуми

• Участие на родителите в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

 

 

 

ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИК

 

СЕПТЕМВРИ 2018  г.

Родителски срещи по групи -  запознаване на родителите с ПВР и ПДДГ, представяне на Програмната система  на детската градина; избор на родителски активи .

Директор; педагогически екипи по групи

„Да си подадем ръка” – създаване на библиотечен кът за обмен на книги, списания, статии за родителите.

Педаг. екипи;

родит. активи

Педагогически консултации

Педаг. екипи

ОКТОМВРИ 2018  г.

Тематична родителска среща „Значимостта на функционалната грамотност“

Учители – подготв. групи

„Семейството и изграждането на навици у 3-4 год. деца” – беседа

Мед. сестри ДГ; ПЕ

Участие в творчески, екологични, спортни и туристически мероприятия, съвместно с децата

Комисии – РР и ГЗЕИО

„Усмивка подари” – участие на родители в ситуации по образователно направление Конструиране и технологии

Педагог.екипи – централна сграда.

Дискусии „За здравето на нашите деца” /ІІІ и ІІІ-а ПГ/; „Чудният свят на здравето” /ІV-а ПГ/

Мед. сестри ДГ; учители

Педагогически консултации

Педагогически  екипи

„Училище за родители“- беседи, дискусии, практически занимания, педагогически игри.

Комисия - РР

Дейности с екологична насоченост -  „Нашата градинка” /по сгради/

Комисии – ГЗЕИО и РР

Участие в дейностите през Националната седмица на четенето

Педагогически екипи

НОЕМВРИ 2018 г.

Тематична родит. среща „Взаимните ползи от образователната интеграция“

Комисия - интеграция

„Богатствата на есента” – изложба на апликации и изделия, изработени от деца и родители

Педаг.екипи и комисия - РР

Практикуми „Есенна магия” /ІІ гр. и ІІ-а /; „Вълшебствата на есента” /ІІІ и ІV ПГ/; „Есенно парти“ /ІІІ-а и ІV-а ПГ/

Педаг.екипи на групите

Анкета „За толерантността” /подготвит.групи – по сгради/

Комисия - РР

Практикум „Есенни отпечатъци” /ІІІ ПГ/

Педаг.екип 

Участие в творчески, екологични, спортни и туристически мероприятия, съвместно с децата

Комисии – РР и  ГЗЕИО

„Отворени врати” – участие на родители в педагогически ситуации /подготвителни групи/

Педаг.екипи; директор

„Училище за родители“- беседи, дискусии, практически занимания, педагогически игри.

Педагогически екипи

Педагогически консултации          

Педагогически екипи

ДЕКЕМВРИ 2018г.

„Здравна рубрика“ – информационни  кътове по сгради

Мед. с.; комисия за РР

Практикуми за изработване на елхови играчки,  коледни украси и сувенири за занималните на ДГ и за градски Коледен базар:  „Коледни работилници”

Комисия за РР по сгради; родителски активи

Участие в творчески занимания и зимни спортни празници, съвместно с децата

Комисия – РР, К-ГЗЕИО

„Да подарим топлина” – изработване на картички  за самотни възрастни хора

Педагогическите екипи; родит.активи

Участие на родители в подготовката на Коледните празници на децата по групи

Родителските активи и учители по групи

„Училище за родители“- беседи, дискусии, практически занимания, педагогически игри.

Педагогически екипи

Педагогически консултации

Педагогически екипи

ЯНУАРИ 2019 г.

„Отворени врати” – участие на родители в педагогически ситуации /ІІ и ІІ-а групи/

Педагогическите екипи на групите

Тренинг „Защо децата не ни слушат понякога?”

Комисия за РР

„Зимни игри” – игри на открито по сгради

Комисия за РР

Мини-проекти със съдържателни характеристики

Учит. по групи

Педагогически консултации

Педагогически екипи

ФЕВРУАРИ 2019 г.

Тренинг „Надхитрете малкия манипулатор”

Учители – Ігр.

Дискусия „Как да научим децата да спазват правила?”

Учит. – ІІ гр.

„Здравна рубрика“ – информационни  кътове по сгради

Мед. сестри

„Отворени врати” – участие на родители в педагогически ситуации /ІІІ и  ІІІ-а групи/

Педагогическите екипи на групите

Участие в творчески занимания, съвместно с децата

Комисия – РР

„Да играем на театър“ - куклени етюди  с участие на родители

Педаг.екипи – ПГ

Практикум за изработване на мартенички -  „Бели и червени” /по сгради/

Педаг.екипи, родит.активи

„Здравна рубрика“ – информационни  кътове по сгради

Мед. с.; комисия за РР

„Училище за родители“- беседи, дискусии, практически занимания, педагогически игри.

Педагогически екипи

Педагогически консултации

Педагогически екипи

МАРТ 2019 г.

Тематична родит.среща „Готовност на 6-год. деца за училищно обучение“

Учителки - ПГ

Участие в празници в подготвителните групи „Ден рожден на свободата“

Комисии –РР, учителки-ПГ

„Моята любима приказка”,  „С мама приказки четем”  – ситуации с участие на родители в подг.групи

Педаг.екипи и родит. активи

„Да посрещнем пролетта“ – туристически и развлекателни мероприятия с участието на родителите

Комисия –РР, родит. активи

Практикум „Био-градинка”- подготвителни групи

Педаг. екипи

Участие на родители  в почистване дворовете на трите сгради на ДГ; участие в дейности с екологична насоченост.

Комисия –РР, родит. активи

„Здравна рубрика“ – информационни  кътове по сгради

Мед. с.; комисия за РР

„Училище за родители“- беседи, дискусии, практически занимания, педагогически игри.

Педаг. екипи

Педагогически консултации

Педаг. екипи

АПРИЛ 2019 г.

„Книжки сладкодумни” – ситуации с участие на родители за седмицата на детската книга

Педаг.екипи  по групи

Практикум „Шарен Великден”

Педаг.екипи  по групи

„Отворени врати” – участие на родители в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Педаг.екипи  по групи

Пролетни празници и обичаи – участие на родители в запознаването на децата с традиции, свързани с празниците от пролетния цикъл.

Комисии - РР и Празн. и развлечения 

Тематични родителски срещи в ПГ – 6 год.деца -„Моето дете – първокласник“

Пед.екипи на ІV и ІV-а ПГ

Тематична родителска среща –дискусия „Пътна безопасност за децата ни“; подготовка на практически занимания за децата

Комисия –РР; родит. активи

Педагогически консултации

Педаг. екипи

МАЙ 2019 г.

Практикум „Нашите позабравени игри” , „Игри с пръсти“ / І и ІІ-а гр./

Педаг.екипи

„Спорт за малки и големи“ – спортни празници в трите сгради на ДГ

Комисии - РР и ПР

„Отворени врати” – „Готови за училище“- ПГ– 6 год.деца

Педаг.екипи – ІV и ІV-а

„Здравна рубрика“ – информационни  кътове по сгради

Мед. с.; комисия - РР

„На зелената морава” – разходка до близка местност

Комисия - РР

„Готовността на децата за училище” – анкета с родителите

Педаг.екипи – ІV и ІV-а

Педагогически консултации

Педаг. екипи

Тържества за изпращане на бъдещите ученици -„Довиждане, детска градина“ / ІV и ІV-а ПГ/

Педаг.екипи 

ЮНИ, ЮЛИ, АВГУСТ 2019 г.

Участие в ремонтни дейности в трите сгради на ДГ, в пребоядисване и освежаване на огради и игрови съоръжения, в почистване и оформяне на цветни, тревни и игрови площи

Комисия - РР; родителски активи