Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

Стратегия

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” ГР.ТВЪРДИЦА, ОБЩ.ТВЪРДИЦА,

ОБЛ.СЛИВЕН, УЛ. „ЦАР КАЛОЯН” №27, ТЕЛ.: 0454/42260

 

 

                                                                                           УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                            ДИРЕКТОР: Я.Костова

 

 

СТРАТЕГИЯ


ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА

 „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”

ЗА ПЕРИОДА 2016–2020 ГОДИНА

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата стратегия определя актуалните цели и перспективи в развитието на детската градина за периода от 2016 до 2020 година. Тя  се основава на Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование,  приоритетите на МОН, държавната образователна политика за учене през целия живот, европейските и националните приоритети в областта на предучилищното образование, както и на специфичните условия в ДГ „Щастливо детство”.

 

Разработването на Стратегията е породено от необходимостта за постигане на по-високи резултати от възпитателно-образователната дейност, за модернизиране на образователната среда, за още по-стриктно съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на националните ценности.  Стратегията на ДГ „Щастливо детство” е комплекс от  педагогически идеи, управленски и административни действия, чието изпълнение гарантира утвърждаването на детското заведение като модерна, достъпна и качествена обществена институция. Съхранява добрите традиции и достойнства на ДГ, начертава бъдещите посоки на действия и резултати, търси потенциални възможности и вътрешни  ресурси. Анализира силните страни и вероятните трудности и проблеми. Стратегията е съвкупност от взаимосвързани визия, мисия, принципи, цели, дейности  и Програмна система. Разработването на стратегия допринася за ясното очертаване напътя и насоките за развитие на детската градина, ефективно и ефикасно използване на ресурсите и мотивиране на колектива за постигане на дългосрочните цели.

 

ІІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Цялостната дейност  на ДГ „Щастливо детство” има значими постижения, които трябва да бъдат развивани, но има и не малко слаби страни, които постепенно трябва да бъдат преодолявани. Понастоящем детското заведение работи с 225 деца, разпределени в три сгради, в общо 9  групи – 2 яслени и 7 детски / от които 4 подготвителни/. Този брой запазва своята стойност в сравнение с предходните учебни години .

МАТЕРИАЛНА И УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

Силни страни

Затрудняващи моменти

1.Наличие на необходимите помещения за нормално функциониране на ясленските и детските групи.

2. Обособени игрови площадки на дворовете за всяка група .

3. Достатъчно количествоУТС, подпомагащи педагогическия процес

 1. Достатъчен библиотечен фонд – периодичен печат, научна литература, утвърдени помагала и др; наличие на богат методичен кабинет.
 2. Изградени  ПИС и сигн. охр. система в централната сграда.

7. Изцяло подменени осветителни тела в централната сграда; отремонтирани асансьорна система за превоз на храна и тераса – центр. сграда.

10.Закупен програмен продукт „Храна”

11.Цялостно ремонтиран покрив – центр. сграда

 

1. Остарял сграден фонд.

2. Липса на помещения за провеждане на допълнителни дейности извън ДОИ.

3. Липса на физкултурни салони и зали за развлечения.

4. Липса на отделни спални помещения в центр. сграда.

5. Морално остарели уреди в двора на централната сграда; липса на игрови съоръжения – филиал 2.

6. Невъзможност за по-мащабни ремонтни дейности поради необходимост от поддръжка на трите сгради на ДГ .

7. Нито една от трите сгради не е санирана.

8. Не е изградена ефективна отоплителна система - филиал №2.

Дейности за постигане на целите, свързани с МТБ

А. Подобрения във външната среда:

 1. Включване в общинската програма за реконструкции и основни ремонти на сградите.

2. Кандидатстване по национални и европейски програми за  благоустройство на сградите и дворовете на ДГ.

3. Осигуряване на съвременни игрови съоръжения за филиал №2 чрез реализиране на проектни дейности.

4. Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и принос в осъвременяването на зелените и цветни площи в дворните пространства

6. Осигуряване на собствено транспортно средство за превоз на храната от централната сграда до филиалите.

Б. Подобрения във вътрешната среда:

1. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – занимални, спални, коридори, фоайета, кухненски блок, административен блок; реализиране чрез общински средства и чрез участие в проектни дейности.

2.Осъвременяване на оборудването в кухненския блок

2. Промяна облика на занималните. Реализиране на дейности за

подобряване на интериора; привличане на нови спонсори .

3.Обогатяване на образователната среда в групите чрез реализиране на проектпо ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

4. Изграждане  на физкултурен салон чрез реконструкция и  доизграждане на наличните помещения в централната сграда.

5. Ремонтиране и обзавеждане на помещения във филиал №2 за разкриване на още една детска група; изграждане на отоплителна система .

 

ДЕЦА/възраст от 1 до 7 години/

Силни страни

Затрудняващи моменти

 

1.Пълен капацитет на групите

2. Бърза адаптация на децата към

условията в ДГ; приемственост между яслени и детски групи.

3. Няма очертан демографски срив и липса на деца.

4. Висок процентен обхват на деца със семеен език, различен от българския; успешно овладяване на български език и качествена подготовка за училище.

5. Осигурено здравно обслужване и здравна профилактика за всички деца в ДГ.

6. Осъществена приемственост между ДГ  и училище.

1. Допускане посещаемост над определения норматив

2. Превес на  броя деца от ромски произход в групите.

3. Периодично преместване на деца от ПГ на ДГ в училище поради социално-икон. причини.

4.Затруднения при осигуряване на редовна посещаемост на деца от ПГ.

5.Липса на профилактика, диагностика и корекция на психологически и физически проблеми в ранна детска възраст.

 1. Необходимост от разкриване на нови групи за прием на деца /1 - 5г./

Вътрешен потенциал:

- персонал, мотивиран за осъществяване на дейности с деца и родители, за осигуряване редовна посещаемост и подпомагане образователната интеграция на децата от различни етноси;

     - насищане на ежедневието в групите със съдържателни дейности и  положителни емоции с цел намаляване на напрежението, тревожността и агресивните прояви сред децата; поощряване на  позитивното общуване между децата и стимулиране на познавателната им активност;

Дейности за гарантиране на обхвата и задържане на децата в ДГ:

1.Популяризиране предимствата на целодневната организация на работа в ДГ; организиране на ателиета в групите за дейности по интереси в следобедните часове и създаване на необходимата организация за включване на родителите.

2. Осигуряване на широк спектър от допълнителни  форми за свободното време на децата и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество; заниманията със спорт и изкуства.

 1. Повишаване физическата активност на децата като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие.

4.Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране сигурността и здравето на децата /здравеопазване, хранене, пожароизвестяване, спорт и туризъм /

5.Реализиране на проектнидейности поОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Организиране на съвместни практически, развлекателни и трудови дейности с деца и родители за възпитаване в толерантност и приемане на различията.

6.Популяризиране постиженията на децата чрез публични изяви.

7.Повишаване информираността на родителите за ежедневието в детските групи; използване на иновативни, съдържателни форми за представяне на резултатите от работата на децата.

9. Реализиране на ефективна рекламна кампания за постиженията на

детското заведение с цел привличане на необхванати деца в задължителната предучилищна подготовка.

8.Организиране на клубове по проект „Заедно учим, играем и се веселим“за допълнителни занимания за овладяване на книж. български език .

КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ

Силни страни

Затрудняващи моменти

1. Професионализъм и чувство на отговорност у всеки член на персонала

2. Наличие на условия за материално стимулиране чрез оценяване труда на педагогическите специалисти  и ВПРЗ.

3. Възможности за финансиране на текуща педаг. квалификация .

4. Утвърдена екипност на различни равнища.

5. Опит в работата по проекти.

6. Възможности за осигуряване на заместващи учители в подготв. групи през учебно време по НП „Без свободен час”.

1.Намален интерес към учителската професия, недостатъчен брой на млади, квалифицирани и мотивирани учители.

2.Липса на средства за заместващи учители за периода на отпуските.

Вътрешен потенциал:

- Привличане на млади учители в педагогическия екип;

- Назначен главен учител; мотивирани учители за придобив.и повишаване на ПКС; популяризиране и внедряване на добър педагогически опит;

- Организиране и провеждане на разнообразни по тематика, съдържание и форма квалификационни дейности, съобразени с дефицитите в работата.

- Преосмисляне и оптимизиране на съвместното участието на учителите и помощник-възпитателите във възпитателното взаимодействие с децата .

Дейности за подпомагане професионалното израстване  на кадрите в ДГ и за утвърждаване на техния авторитет.

1. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа –

проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научно-практически конференция, непрекъснато обновяване на  педагогическата информация от библиотека, интернет; работа с новоназначени учители.

2. Повишаване квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда и за работа с деца със СОП.

3. Повишаване изискванията към работата на учителя чрез оптимизиране  на вътрешната контролна дейност.

4.Участие на учителите в разработване и реализиране на проекти.

5. Осигуряване на периодични групови игри  и занимания –тренинги на психолог с деца, родители и персонал от ДГ .

6. Поетапно участие на медицинския персонал на ДГ в организирани обучения, касаещи ранното детско развитието. Съвместно планиране на занимания с педагозите от детските групи.

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Силни страни

Затрудняващи моменти

1.Наличие на нова нормативна уредба – ЗПУО и Наредба №5

1. Създадени условия за „равен старт“ на всички деца.

2. Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание.

3. Дневен режим, осигуряващ равностойност на трите основни дейности: игра–обучение–труд.

4. Осъществяване на разнообразни дейности, подпомагащи овладяване на български книжовен език .

5. Приобщаване на децата към народните обичаи, традиции и  национални ценности.

1. Посещаемост над определената норма, което затруднява индивидуалната работа с децата.

2. Липса на възможности за допълнителни дейност извън ДОИ.

3. Ограничени възможности за пълноценна двигателна дейност на децата и незадоволително реализиране на целите и задачите по образователно направление ФК.

 

Вътрешен потенциал:

- Създаване на условия за индивидуални занимания и диференцирани грижи за всички деца в ДГ.

- Компетентен и критичен подбор на учебни помагала и познавателни книжки, съобразно спецификата на децата във всяка група.

- Създаване на нагласи за учене през целия живот в партньорство с родители и неправителствени организации.

- Непрекъснато повишаване на квалификацията /посещаване на курсове, тренинги, обучение или самообучение/ с цел повишаване качеството на образователната работа.

Дейности за повишаване качеството образователния процес:

1. Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес.

2. Използване на съвременни методи и подходи в образователната дейност. 

3. Реализиране на допълнително обучение по БЕЛ чрез  участие в клубни дейности по проект „Заедно учим, играем и се веселим“ и по НП „Развитие системата на предучилищното образование”

3. Осигуряване на учебни помагала и пособия за всяко дете.

4. Прилагане на интересни идеи и практики за активно усвояване на образователното съдържание – занимания сред природата, учене чрез преживяване , презентации, експериментиране, елементарни опити, изработване на постери и др.

5. Организиране на съвместни дейности с училището, библиотеката и родителите за формиране на интерес към детската книга, четенето и различните начини за придобиване на знания.

ФИНАНСИРАНЕ

Силни страни

Затрудняващи моменти

1. Осигурени средства за учебни помагала за децата от ПГ.

2. Осигурена допълнителна закуска

/ плод/ за децата от 3 до 7г.възраст по Програма „Училищен плод”

3. Осигуряване на уч. помаг. и пособия за всички деца.

4.Наличие на средства за оборудв. и поддържането на медицинските кабинети в двете сгради, както и за системното им зареждане с консумативи.

 1. Приходи от собствена дейност – ежегодни благотворителни концерти и базари .

6.Осигуряване на дарения от фирми, еднолични търговци и граждани.

5. Дарения от родители.

1. Недостиг  на средства за основни ремонти на сградите и енергийна ефективност; за подобряване на дворните пространства и осъвременяване на игровите площадки.

2. Липса на средства за заместници при отсъствие на титулярите.

3. Ограничени възможности на родителите за подпомагане  обогатяването на материалната база по групите.

 

 

Вътрешен потенциал:

-Мотивиране и стимулиране на родителите към спомоществователство.

-Развиване на собствени дейности – възможности за допълнителни приходи към бюджета.

-Кандидатстване по различни проекти и програми за финансиране.

ВЪНШНА СРЕДА: семейство, институции, организации

Силни страни

Затрудняващи моменти

1. Активна работа с родителите на децата от ромски произход за осигуряване на редовната им посещаемост в детското заведение.

2. Приемственост между ДГ и училището.

3. Създадени ползотворни връзки с НЧ – Твърдица, Дирекция Социално подпомагане, Общински отдел – „Закрила на детето, РС-ПБЗН, РУП.

4. Поддържат се контакти с ДКТ гр.Сливен, Ст.Загора, музикален театър – гр.Търговище и др.

5. Създадени връзки за обмяна на опит с ДГ в общината и областта.

6. Добра връзка с местните медии за популяризиране дейността на ДГ. 7.Системна подкрепа от страна на РУО-Сливен, отдел „Образование”-Твърдица и ръководството на ОбщинаТвърдица.

8. Инициативност от страна на родители за освежаване на игровите  съоръжения в двора на ДГ.

1. Незаинтересованост на някои родители към реалните резултати на децата им в учебно-възпитателния процес.

 

 

Вътрешен потенциал:

- Партньорство в отношенията с родителите, диалог и сътрудничество;

- Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безприч. отсъствия и невъзможността за заплащане на такси;

-Привличане на родителите за участие в реализирането на мини съдържателни проекти, инициирани от педагогич. екипи на групите.

Дейности за подобряване на взаимодействието с външната среда:

1. Популяризиране ежедневната работа на екипите.

2. Провокиране на активно отношение сред родителите към дейностите в ДГ чрез реализиране на Програма за взаимодействие с родителите.

3. Оптимизиране приемствеността между яслените, детските групи и училището.

4. Изработване и поддържане на интернет страница на ДГ

5. Участие в културните празници на градско и общинско ниво.

6. Оптимизиране на взаимодействието с РС ПБЗН и РУП – Твърдица и организиране на съвместни дейности с акцент – гражданско образование.

 

 

ІІІ. ВИЗИЯ

ДГ „Щастливо детство” -  модерна, привлекателна и необходима предучилищна институция, среда за ефективно обучение, възпитание и социализация на децата, център за творчество и партньорство между деца, родители и учители.

ІV.МИСИЯ

Детска градина „Щастливо детство”

• утвърждава разбирането, че приобщаването в образователната система на всички деца е ценност за цялото общество и негова грижа;

•гарантира съхраняване на детската индивидуалност;

•подкрепя максималното развитие на личността на всяко дете;

•възпитава в толерантност и уважение към различното;

•гарантира равно качество на услугите за всички деца.

V. ОСНОВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

Осигуряване на условия за гарантиране на качествено възпитание и образование на всяко дете от предучилищна възраст и основа за учене през целия живот.

ПОДЦЕЛИ

 1. Осигуряване на равен достъп до образование на всички деца; диференциране на грижите, съобразно възможностите, потребностите и интересите им;повишаване обхвата на подлежащите на задължителна предучилищна подготовка.
 2. Овладяване на книжовен български език.
 3. Придобиване от децата на съвкупност от компетенции, необходими за успешното преминаване към училищното образование.
 4. Интеграция на децаот етнически малцинства, деца със специални образователни потребности или с хронични заболявания; толерантност към различията.
 5. Повишаване професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри в детското заведение.
 6. Модернизиране на материарната база и осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
 7. Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между детското заведение и семейството, държавните и културните институции.

.ПРИНЦИПИ, ЦЕННОСТИ, СТИЛ НА УПРАВЛЕНИЕ

Общодостъпно и приобщаващо образование.

Демократичност и хуманност на педагогическото взаимодействие.

Позитивност, толерантност и равнопоставеност в отношенията.

Съвременни подходи в управлението, целесъобразност и нормативност.

VІІ. ПРОГРАМНА СИСТЕМА

 

ИЗТЕГЛИ в PDF