Facebook
ДГ Щастливо детство
Детска градина в град Твърдица

План за изпълнение на стратегията

ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО” ГР.ТВЪРДИЦА, ОБЩ.ТВЪРДИЦА,

ОБЛ.СЛИВЕН, УЛ. „ЦАР КАЛОЯН” №27, ТЕЛ.: 0454/42260

 

 

                                                                                           УТВЪРЖДАВАМ!

                                                                                            ДИРЕКТОР: Я.Костова

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

по изпълнение на Стратегията за развитие на ДГ „Щастливо детство“

за периода 2016 -2020 година 

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

 

Осигуряване на условия за гарантиране на качествено възпитание и образование на всяко дете от предучилищна възраст и основа

за учене през целия живот.

 

ПОДЦЕЛИ

 

1.Осигуряване на равен достъп до образование на всички деца; диференциране на грижите, съобразно възможностите, потребностите и интересите им;повишаване обхвата на подлежащите на задължителна предучилищна подготовка.

2.Овладяване на книжовен български език.

3.Придобиване от децата на съвкупност от компетенции, необходими за успешното преминаване към училищното образование.

4.Интеграция на децаот етнически малцинства, деца със специални образователни потребности или с хронични заболявания; толерантност към различията.

5.Повишаване професионалната компетентност и квалификация на педагогическите кадри в детското заведение.

6.Модернизиране на материарната база и осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

7.Осъвременяване на формите и разширяване на сътрудничеството между детското заведение и семейството, държавните и културните институции.

 

Дейности

Индикатори

Срок

 

Отго-

ворник

Финанси

ране

1

Дейности, свързани с подобряване качеството на образователния процес

1.1

Утвърждаване на цялостна концепция за организиране и провеждане на съвременен и ефективен образователен процес в ДГ – актуализиране на Програмната система, ПДДГ, ПВР, Етичен кодекс, Програми за ГЗЕИО, Програма за превенция на отпадането на деца от образователната система и Програма за предоставяне на равни възможности  и за приобщаване на децата от уязвимите групи; изготвяне на Годишен план на ДГ; планиране на методическата и квалификационната дейност; планиране дейността на работни групи и комисии; изграждане на екипи за подкрепа на личностното развитие на детето

Изготвени и утвърдени документи за изпълнение на стратегическите цели, съгласно ЗПУО

м. VІІІ-ІХ

2019г.

Директор, гл.учител, раб.групи

НП

1.2.

Разработване на система за качество; специфични стандарти за качество

Разработен стандарт за к-во на образованието в ДГ

м. VІІІ-ІХ

2019г.

Директор, комисия

НП

1.3.

Изготвяне План за контролната дейност на директора

Изготвен План за контролната дейност на директора

м. VІІІ- ІХ

2019г.

Директор

НП

1.4.

Осигуряване на прозрачност и публичност при  отчитане на Бюджета на детската градина

Публикувани на сайта на ДГ тримесечни отчети; отчети пред ПС, Общото събрание, Обществен съвет

Всяко тримесечие

Директор, ЗАТС

НП

1.5.

Привличане на алтернативни източници за финансиране

Разработена процедура за регистриране на дарения

2019г.-2020г.

Директор, комисия

НП

 

Деца.  Дейности за гарантиране обхвата и включването на децата в предучилищното образование

2.1.

Работа на комисия по прием на документи; проучване подлежащи на задължит. ПУП;  изготвяне списъци на групите

Подобрена система за обхват и прием на деца; спазени критерии за прием;

м. VІ-ІХ

2019г.

Директор,

мед. с., комисия

НП

2.2.

Предприемане на мерки за обхващане и включване на 5 и 6 год. деца, които не са посещавали детска градина или са отпаднали от образователната система.

Максимален обхват на децата, подлежащи на ЗПО

м. VІІІ-ІХ

2019г.

Директор,

Екип - обхват

НП

2.3.

Прилагане на механизми за контрол върху броя на отсъствията на децата чрез ежедневни, ежеседмични и ежемесечни проверки

Редовна посещаемост на децата от ПГ; намален брой на безпричинните отсъствия

През учебно вр.

Директор, учители - ПГ

НП

2.4.

Ефективно взаимодействие с родителите и подкрепа в периода на постъпване на децата в детска градиназа предотвратяване на отпадането на деца от образователната система.

Брой мероприятия

м. ІХ,Х,ХІ

2019г.

Директор, мед.с.-ясл. гр.; учит.-І гр.

НП

2.5.

Популяризиране предимствата на целодневната организация на работа в ДГ; организиране на клубове за дейности по интереси по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и създаване на необходимата организация за включване на родителите.

Брой клубове за дейности по интереси

 2019г.-2020г.

Директор, ръководители на клубове

По Проект

2.6.

Създаване на устойчиви механизми за гарантиране сигурността и здравето на децата /здравеопазване, хранене, пожароизвестяване, спорт и туризъм /. Утвърждаване Правилник за ЗБУВОТ, Противопожарно досие, Правилник – БАК.

Проведени информационни и практически занимания; инструктажи по звена; инструктаж на родители

2019г.

-2020г.

Директор

Общинско финансиране

2.7.

Осигуряване ресурсно подпомагане от специалисти за деца със СОП

Осигурена допълнителна подкрепа – РЦПППО-Сливен

м.ІХ-Х. 2019г.

 

Директор

ЕРС

2.8.

Създаване условия за стимулиране на талантливи деца

 

Осигурени изяви

2019г.-

2020г.

Директор, учители

Без финанс.

2.9.

Популяризиране постиженията на децата чрез публични изяви.

Проведени публични мероприятия

2019г.-

2020г.

Директор, учители

Без финанс.

 

Образователно-възпитателна дейност

3.1.

Усъвършенстване процесите на планиране, организиране и провеждане на съдържателен педагогически процес.

Консултации, метод.помощ на учители;

целогодишно

Директор

Без финанс.

3.2.

Използване на съвременни методи и подходи в образователната дейност.  Въвеждане на нетрадиционни, интерактивни техники

 

Използване на електронни ресурси,  интеракт.методи, компютърни програми

целогодишно

Директор, учители

Без финанс.

3.3.

Създаване на условия за индивидуални занимания и диференцирани грижи за всички деца в ДГ.

Проведени  индивидуални занимания

м.ІХ.2019г.

м.VІ.2020г.

Директор, учители

Без финанс.

3.4.

Проследяване на детското развитие и документиране на резултатите

Извършено проследяване на детското развитие; отразени резултати

м.ІХ.2019г.

м.V.2020г.

Учители

Без финанс.

3.5.

Създаване на нагласи за учене през целия живот в партньорство с родители и неправителствени организации.

Проведени мероприятия

2019г.

-2020г.

Учители

Без финанс.

3.6.

Реализиране на Програма за гражданско образование

Реализирани дейности

м.ІХ.2019г.

м.V.2020г.

Директор, комисия

Без финанс.

3.7.

Реализиране на Програма за здравно образование - придобиване на знания и умения за здравословен и безопасен начин на живот от децата в групите и за работа в екип.

Реализирани дейности

м.ІХ.2019г.

м.V.2020г.

Директор, комисия

Без финанс.

3.8.

Реализиране на Програма за екологично образование

Реализирани дейности

2019г.

-2020г.

Директор, комисия

Без финанс.

3.9.

Реализиране на Програма за интеркултурно образование -организиране на съвместни практически, развлекателни и трудови дейности с деца и родители за възпитаване в толерантност и приемане на различията; кампании за разясняване взаимните ползи от образователната интеграция

Реализирани дейности

м.ІХ.2019г.

м.V.2020г.

Директор, комисия

Без финансиране

3.10.

Реализиране на Програма и План за БДП

Реализирани дейности

м.Х.2019г.

м.V.2020г.

Директор, комисия

НП

3.11.

Провеждане на допълнително обучение по БЕЛ по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Брой групи за допълнително обучение

м.Х.2019-

м.V.2020

Учители – ръководители на групи

Проект

3.12.

Прилагане на интересни идеи и практики за активно усвояване на образователното съдържание – учене чрез преживяване

 

Заним. сред природата,  презентации, експеримент. и елемент. опити, изработване на постери и др.

м.Х.2019-

м.V.2020

Учители

Без финансиране

3.13.

Организиране на съвместни дейности с училището,библиотеката и родителите за формиране на интерес към детската книга,четенето и различните начини за придобиване на знания.

Изпълнен План за насърчаване и повишаване на грамотността

м.Х.2019-

м.V.2020

Директор, гл.учител

Без финансиране

3.14.

Повишаване на интереса на децата към работата в екип чрез участие в разнообр. кампании за отбелязване на значими дати.

Проведени мероприятия

м.Х.2019-

м.V.2020

Директор, гл.учител

Без финанс.

3.15.

Прилагане на разнообразни модели на двигателна активност, популяризиране на добри практики на спорт и спортна изява заповишаване физическата активност на децата - средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие.

Проведени спортни и туристически мероприятия

2019г.

-2020г.

Директор, гл.учител

ДГ

 

Дейности, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти

 

4.1.

Планиране, реализиране и документиране на методическата и квалификационната дейност. Осъществяване на обучения от външни обучителни организации. Създаване регистър за квалификацията на педаг. специалисти. Спазване Правилата за квалиф. дейност в ДГ.

Осъществени дейности по Плана за квалификационна  дейност; създадени МО. Създаден регистър. Брой получени кредити.

2019г. -2020 уч.г.

Директор, гл.учител

1,2% от ФРЗ;

4.2.

Използване на разнообразни форми на вътрешно-квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, непрекъснато обновяване на  педагогическата информация от библиотека, интернет;

Проведени квалификационни форми

2019г. -2020 уч.г.

Директор, гл.учител

Без финансиране

4.3.

Работа с новоназначени учители - методическо подпомагане при подготовката и  провеждането на педагогически ситуации

Проведени работни срещи с новоназн. учители

2019г. -2020 уч.г.

Директор, гл.учител

Без финанс.

4.4.

Обучение на учители за провеждане на скрининг-тестове - по НП „Квалификация“, дейност 3

Обучени учители

м.Х.2019

Директор

ОП - НОИР

4.5.

Провеждане на методически работни срещи относно прилагането на програмна система за достигане на ДОС за предучилищното образование. Прилагане на компетентностен подход в предучилищното образование.

Проведени методич. работни срещи

2019г. -2020 уч.г.

Директор

Без финансиране

4.6.

Участия в обучения по Национална програма „Квалификация“

Брой учители, участвали в обучения; брой кредити

2019г.-2020г.

Директор

ОП - НОИР

4.7.

Популяризиране на добър педагогически опит

 

Проведени открити педаг. ситуации

м.ІХ.2019-

м. V.2020

Директор, гл.учит.

Без финанс.

4.8.

Абонамент на педагогическа литература

 

Закупени специализирани издания

м.ХІІ.2019

Директор, ЗАТС

Бюджет на ДГ

4.9.

Създаване на портфолио на всеки учител

 

Брой учители с актуално професионално портфолио

м.ІХ.2019- м.ХІІ.2019

Директор, гл.учит.

Без финанс.

4.10.

Участие на учителите в разработване и реализиране на проекти.

Реализирани  проекти

2019г.-2020г.

Директор, гл.учит.

Без финанс.

4.11.

Включване на учителите в курсове за придобиване на по-висока  ПКС

 

Брой учители, повишили ПКС

2019-2020 уч.г.

Директор, гл.учит.

Собствени

средства; възстанов. по НП „Квалиф.

5

Взаимодействия с външната среда

5.1.

Популяризиране на дейността на детската градина в медийното и интернет пространството. Поддържане на интернет страницата и сайта на ДГ. Публикации в местния печат.

Актуализирана информация

2019г.-2020г.

Директор, отговорник

Бюджет на ДГ

5.2.

Използване на нови форми на взаимодействие с родителите. Повишаване информираността на родителите за ежедневието в детските групи; използване на иновативни, съдържателни форми за представяне на резултатите от работата на децата

Реализирани дейности от Програмата за взаимодействие с родителите

2019г.-2020г.

Директор, учители

Без финансиране

5.3.

Участие в културните празници и мероприятия на градско и общинско ниво /концерти, тематични изложби, базари, събори, благотворителни инициативи и др./.

Брой участия

2019г.-2020г.

Директор, учители

Бюджет на ДГ

5.4.

Подобряване взаимодействието със СУ „Неофит Рилски“ и  НЧ „Св.Св.Кирил и Методий

Реализирани съвместни дейности

2019-2020 уч.г.

Директор, учители

Без финанс.

5.5.

Оптимизиране приемствеността между подготвителните групи на ДГ и училището.

Осъществена приемственост

2019-2020 уч.г.

Директор, учители ПГ

Без финанс.

5.6.

Оптимизиране на взаимодействието с РС ПБЗН и РУП Твърдица и организиране на съвместни дейности с акцент – гражданско образование.

Проведени съвместни дейности - брой

2019-2020 уч.г.

Директор, комисия

Без финанс.

5.7.

Контакти  с НПО

Реализирани срещи и взаимодействие

2019-2020 уч.г.

Директор

Без финанс.

5.8.

Оптимизиране взаимодействието  с  Обществения съвет

Брой заседания на Общ. съвет , участие в заседанията на ПС

2019-2020 уч.г.

Директор,

Гл.учител

Без финанс.

5.9.

У частие в проекти и програми –общински, регионални, национални

Реализирани проекти

2019-2020 уч.г.

Директор

Без финанс.

6.

Подобряване на материалната и учебно-техническата база

6.1

Обогатяване на игровата и учебно-дидактическата база

Осигурени игрови и образов.материали и пособия

2019-

2020г.

Директор

 

По Проекти

6.2.

Пребоядисване и осъвременяване итнериора на вс.  занимални

Подобрен интериор

м.VІ - ІХ

2020г.

Директор

ЗАТС

Общински средства

6.3.

Ремонтни дейности – сграда №2

Извършени ремонти

м.VІ - ІХ

2020г.

Директор

ЗАТС

Общински средства

6.4.

Благоустройство на двора на сграда №1 и сграда №2 - подмяна и освежаване на някои уреди в двора

 

 

Извършени благоустройствени дейности

м.VІ - ІХ

2020г.

Директор

ЗАТС

Спонс. ср., служители на ДГ и родители

6.5.

Осигуряване на интерактивна дъска за сграда №3

Осигурена интерактивна дъска

2020г.

Директор

ЗАТС

Дарителство

6.6.

 

Осигуряване на игрово съоръжение за двора на сграда №1

Извършени ремонти, закупени материали  и др.

Отчети

2020г.

Директор

ЗАТС

Благотвор. кампании и концерти

 

ИЗТЕГЛИ в PDF